Allmän pension, pensionsavgift och pensionsgrundande inkomst (PGI)

Allmän pension är en ersättning från staten som betalas ut av Pensionsmyndigheten till fysiska personer som har gått i pension.

Allmän pension består av inkomstpension och premiepension. Pensionsmyndigheten administrerar och betalar ut inkomstpensionen och premiepensionen.

Storleken på den allmänna pensionen för en viss person beror på den pensionsgrundande inkomsten (PGI) under hela arbetslivet fram till pensionen och tillväxten på de pengar som är avsatta i premiepensionssystemet.

Den som inte har haft någon eller en väldigt liten pensionsgrundande inkomst under arbetslivet och har bott i Sverige i minst 3 år har rätt att få garantipension vid 65 års ålder. Garantipensionen betalas ut av staten via Pensionsmyndigheten och storleken på denna ersättning beror på hur länge en person har bott i Sverige från och med 16 års ålder. En person som har bott i Sverige i minst 40 år från 16 års ålder har rätt till full garantipension och den som enbart bott 20 år i Sverige från 16 års ålder får halv garantipension. Den som har rätt till och vill ha garantipension måste ansöka om det här till Pensionsmyndigheten.

En person som arbetar och betalar skatt i Sverige sparar varje år ihop till sin allmänna pension i form av pensionsrätter. Pensionsrätten är 18,5 % av den pensionsgrundande inkomsten (PGI) under inkomståret upp till 7,5 inkomstbasbelopp, pensionsgrundande inkomst över 7,5 inkomstbasbelopp under ett inkomstår ger ingen pensionsrätt. Pensionsrätten om 18,5 % fördelas till 16 % på inkomstpension och till 2,5 % på premiepension. Pensionsrätten för inkomstpension värdesäkras genom att varje år räknas upp med tillväxttakten i den genomsnittliga lönenivån (inkomstindexering).

Den pensionsgrundande inkomsten beslutas av Skatteverket och utgörs av inkomst av anställning, inkomst från aktiv näringsverksamhet och skattepliktiga inkomster från socialförsäkringen (såsom sjukpenning, föräldrapenning och arbetslöshetsersättning) minskat med den allmänna pensionsavgiften. Studier på högskolenivå, militärtjänst och annan pliktjänst ger också pensionsrätter i det allmänna pensionssystemet. Årsinkomster under 42,3 procent av det för året gällande prisbasbeloppet är dock inte pensionsgrundande.

Allmän pensionsavgift skall enligt lagen om allmän pensionsavgift (1994:1744) betalas med 7 % på inkomst av anställning och annat förvärsarbete upp till 8,07 av det inkomstbasbelopp som gäller för inkomståret. Den allmänna pensionsavgiften används till att finansiera försäkringen för inkomstpension och tilläggspension. Alla skattskyldiga som betalar allmän pensionsavgift får en skattereduktion med 100 % av den betalda pensionsavgiften, den allmänna pensionsavgiften ersätter därmed en del av den kommunala inkomstskatten.

Den allmänna pensionen finansieras av den allmänna pensionsavgiften, ålderspensionsavgiften som ingår i arbetsgivaravgiften och egenavgiften och andra statliga skatter.

Den allmänna pensionen i form av inkomstpension, tilläggspension och premiepension kan tas ut av en person som har fyllt 61 år. Den som vill ta ut den allmänna pensionen måste ansöka om detta hos Pensionsmyndigheten.

Den allmänna pension som betalas ut till en person som har valt att ta ut sin pension beräknas genom att den totala pensionsrätten i form av inkomstpension respektive premiepension divideras med ett delningstal. Delningstalet baseras på den genomsnittligt förväntade återstående livslängden vid pensionsåldern för personens årskull som justeras med en genomsnittlig tillväxtfaktor. Tillväxttakten för inkomstpension har fastställts till en tillväxtnorm om 1,6 % vilket ger en tillväxtfaktor om 1,016. Delningstalen fastställs definitivt när årskullen har fyllt 65 år och dessförinnan används preliminära delningstal. När en person har tagit pension så värdesäkras pensionsrätten för inkomstpension varje år med ett följsamhetsindex. Beräkningarna för pension görs enligt nedan.

Följsamhetsindex: (inkomstindex/inkomstindex föregående år)/1,016
Tillväxtfaktor: 1 + tillväxttakten
Delningstalet: den genomsnittliga återstående livslängden/tillväxtfaktor
Pension per år: total pensionsrätt/delningstalet
Pension per månad: total pensionsrätt/(delningstalet*12)

Tillväxttakten för inkomstpension är den förväntade framtida ekonomiska tillväxten per år (1,6 % enligt tillväxtnormen) och tillväxttakten för premiepension utgörs av den förväntade genomsnittliga värdeförändringen för premiepensionsfonderna. Den återstående genomsnittliga livslängden inkluderar både män och kvinnor, den genomsnittliga livslängden år 2009 var 81 år för både män och kvinnor.

På försäkringskassans hemsida (www.forsakringskassan.se) går det att hitta tabeller med delningstal per årskull och pensionsålder. Delningstalet för någon som tar pension vid 70 års ålder är mycket lägre jämfört med delningstalet för någon som tar pension vid 61 års ålder på grund av att den återstående förväntade livslängden är kortare för någon som tar pension vid 70 år jämfört med någon som tar pension vid 61 års ålder.

Delningstalet för någon som är född år 1938 och som tog pension vid 65 års ålder är 15,56 enligt tabell från Försäkringskassan för år 2010, om personens pensionsrätt för inkomstpension är 2 MSEK så får den här personen 10 711 SEK (2 MSEK/(15,56*12)) i allmän inkomstpension per månad.

Krea är specialiserad på företagslån och har Sveriges nöjdaste kunder inom förmedling av företagslån. Fler än 7000 svenska företag har hittat rätt lån via Krea. Med störst nätverk av fler än 20 banker och långivare hittar du den bästa räntan och villkoren för ditt företagslån. Klicka här och gör en ansökan redan idag.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2013/02/06


Kontakta personalekonomi.se