AFA Försäkring och AFA-försäkringarna

AFA-försäkringarna är arbetsmarknadsförsäkringar från AFA Försäkring som normalt ingår i sin helhet i avtalsförsäkringarna för kollektivanställda arbetare.

En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal för arbetare, exempelvis ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO, skall normalt teckna samtliga av AFA-försäkringarna för sina anställda arbetare. En arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal för tjänstemän, exempelvis ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK, skall normalt teckna trygghetsförsäkringen för arbetsskada (TFA) som ingår som en del i AFA-försäkringarna för sina anställda tjänstemän.

AFA-försäkringarna administreras av Fora på så sätt att arbetsgivaren skall betala in premierna för AFA-försäkringarna till Fora baserat på den inrapporterade bruttolönen. När försäkringarna skall utnyttjas så skall dock den anställde göra en anmälan till AFA Försäkring för att kunna erhålla den ersättning som försäkringen ger rätt till.

AFA-försäkringarna består av avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegrupplivförsäkring (TGL) och försäkring om avgångsbidrag (AGB).

Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
Avtalsgruppsjukförsäkringen ger den anställde ersättning för en del av inkomstbortfallet vid sjukdom under förutsättning att den anställde varit anställd i minst 90 kalenderdagar innan sjukskrivningen började. Avtalsgruppsjukförsäkringen gäller från och med kalenderdag 15 till och med den 360:e kalenderdagen i en sjukperiod.

Den anställde får en dagsersättning motsvarande 12,5 % av utbetald sjukpenning (80 % av SGI) och en dagsersättning motsvarande 13,3 % av utbetald förlängd sjukpenning (75 % av SGI). Om den anställde får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan så betalas en kompletterande månadsersättning ut i proportion till den sjukersättning/ aktivitetsersättning som betalas ut av Försäkringskassan under förutsättning att den försäkrade är yngre än 65 år.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada ger de anställda rätt till ersättning vid arbetsolycksfall (olycka på arbetstid), färdolycksfall (vid resa till och från arbetet) och arbetssjukdom (som uppkommer till följd av arbetet). Ersättning betalas ut under arbetsskadans akuta sjukdomstid, vid bestående invaliditet och vid dödsfall. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada ger ersättning för inkomstbortfall, kostnader samt sveda och värk.

Tjänstegrupplivsförsäkring (TGL)
Tjänstegrupplivsförsäkringen ger ersättning till efterlevande om den anställde har arbetat minst 8 timmar per vecka och avlidit vid en ålder som understiger 65 år. Grundbeloppet för ersättning betalas ut till förmånstagarna vilka är make, maka, registrerad partner, sambo och barn. Grundbeloppet beror på den avlidnes arbetstid och åldern vid dödsfallet. Den försäkrade kan själv ändra förmånstagare för tjänstegrupplivsförsäkringen. Om den avlidne efterlämnar ett barn under 21 år betalas ett barnbelopp ut till barnet vars storlek är beroende på den anställdes arbetstid och barnets ålder. Begravningshjälp om ett halvt prisbasbelopp betalas dessutom normalt alltid ut till dödsboet.

Avgångsbidrag (AGB)
Avgångsbidrag är en ersättning som betalas ut till en anställd som blir uppsagd från en tillsvidareanställning på grund av arbetsbrist under förutsättning att den anställde har fyllt 40 år men inte 65 år vid uppsägningen och varit anställd i minst 50 månader under en 5 årsperiod hos en arbetsgivare som varit ansluten till AGB.

Avgångsbidrag betalas inte ut till en anställd som blir återanställd inom företaget eller koncernen inom tre månader efter att den anställde har blivit arbetslös. Avgångsbidrag betalas inte heller ut om en anställd blir erbjuden arbete i ett förvärvande företag som han tackar nej till.

Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp när anställningen upphör och beloppets storlek beror på den anställdes ålder vid uppsägningen och den anställdes arbetstid.

Premiebefrielseförsäkring
Premiebefrielseförsäkringen är en försäkring inom avtalspensionen SAF-LO eller kooperationens avatalspension (KAP) som innebär att försäkringen betalar pensionspremierna i arbetsgivarens ställe när den anställde får sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning, föräldrapenning och arbetsskadelivränta.

Premiebefrielseförsäkringen gäller från första anställningsdagen för en anställd som har fyllt 25 år men ännu inte 65 år. Försäkringen kan i vissa fall även gälla i ytterligare 90 dagar efter det att anställningen har upphört. Den anställde skall ansöka hos AFA Försäkring om denne vill ta del av premiebefrielseförsäkringen.

Omställningsförsäkringen
Omställningsförsäkringen är ingen AFA-försäkring utan en försäkring som ingår i kollektivavtal och som hanteras av Trygghetsfonden TSL. Omställningsförsäkringen syftar till att hjälpa uppsagda arbetare att hitta ett nytt jobb. Företag och den lokala fackliga organisationen kan efter ansökan beviljas omställningsstöd för arbetare som har blivit uppsagda på grund av arbetsbrist under förutsättning att arbetarna varit anställda i minst 16 timmar i genomsnitt per vecka under ett år.

Ersättningsbeloppet för omställningsstödet är 20 000 SEK per uppsagd person som uppfyller vilkoren i TSL-systemet. Ersättningsbeloppet måste användas till ett omställningsprogram för de anställda som administreras av ett omställningsföretag och ersättning beviljas endast för de personer som faktiskt deltagit i omställningsprogrammet.

Behöver ditt företag låna pengar? Hos Krea kan du jämföra olika företagslån helt kostnadsfritt. Klicka här och gör en ansökan redan idag, det är gratis och inte bindande. Du får låneförslag inom 48 timmar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.

Låna upp till 500 000 kr utan säkerhet! Komplett Bank erbjuder ett flexibelt lån med en nominell ränta mellan 4,9 och 19,9 %, klicka här för att ansöka idag. Du kan betala av på lånet när du tycker att din ekonomi tillåter det och du får använda pengarna till vad du vill.
Uppdaterad: 2009-12-09


Dela innehåll


Kontakta personalekonomi.se